Bærekraft

For oss er bærekraft utviklingen som imøtekommer dagens behov, samtidig som at den skaper verdier for fremtidens generasjoner. På denne siden finner du vår bærekraftstrategi. Vi har hatt som mål at vår bærekraftstrategi skal være kortfattet, konkret, målbar, langsiktig, forankret i FNs bærekraftsmål, innovativ og integrert i vår organisasjon. Strategien er delt i fem mål som beskriver fokusområdene innenfor vårt bærekraftsarbeid.

Byutvikling

Hvorfor er det viktig?

Alle som driver med byutvikling har et stort samfunnsansvar. Vårt ansvar er å sørge for at alle våre prosjekter er forent med våre verdier om å være bærekraftig, eventyrlysten, langsiktig og troverdig. Samtidig har FN understreket viktigheten av bærekraftige bysamfunn, hvor eiendomsutviklere som oss har en sentral rolle å spille. 

Hva betyr det?

Vi vurderer alle potensielle prosjekter gjennom et byutviklingsperspektiv. Våre prosjekter skal bidra til et bysamfunn som er voksende, levende og inspirerende. Dette gjør vi ved å ta hensyn til hvordan våre prosjekter samspiller med utviklingen ellers i byen. Vi samarbeider tett med våre leverandører, kunder og lokale myndigheter i utviklingsprosessen, og skal være en pådriver for innovasjon og utvikling i våre samarbeider. 

Hvordan måler vi framgang?

Vi måler vårt bidrag til byutviklingen ved å se på antall arbeidsplasser vi er med å skape i lokalsamfunnet. Både gjennom utviklingsprosjekter og de som har sin arbeidsplass i våre lokaler. For de som jobber i våre lokaler bruker vi Norsk Leietakerindeks for å kontinuerlig forbedre våre tjenester. Samtidig følger vi også nøye med på kommunale statistikker som befolkningstall, og gjør kvalitative evalueringer av våre utviklingsprosjekter. 

Stoppe klimaendringene 

Hvorfor er det viktig?

FN har lenge understreket at vi globalt er nødt til å sammen redusere våre CO2 utslipp for å begrense de negative konsekvensene av global oppvarming. Eiendomsbransjen står for rundt 40% av verdens CO2 utslipp, og Norge er et av landene i verden med høyest ressursforbruk per innbygger. Samtidig er Norge et av verdens rikeste land, og stiller dermed ressurssterkt til denne utfordringen. Derfor er det særdeles viktig at vi, som et norsk eiendomsselskap, tar ansvar for å redusere våre utslipp. 

Hva betyr det?

Vi jobber aktivt mot å finne klimamessig bærekraftige måter å drive med byutvikling. For å vite om vi er på rett vei skal vi ha kontroll på alle våre CO2 utslipp. Den kunnskapen bruker vi til å identifisere de beste mulighetene for å redusere disse. Det betyr også at vi har et fokus på effektiv bruk av ressurser som byggematerialer, inventar, energi og vann. Vi stiller krav til våre leverandører om at de må ha kontroll på og kunne dokumentere sine utslipp. På den andre siden skal vi tilgjengeliggjøre disse dataene til våre leietakere for å støtte dem i sitt bærekraftsarbeid. 

Hvordan måler vi framgang?

Vi fører CO2 regnskap for driften av våre bygg og alle våre utviklingsprosjekter. I CO2 regnskapet setter vi også fokus på hvor nøyaktig de tallene vi har er. I tillegg skal vi ha oversikt over materialbruk i våre prosjekter, og energi- og vannforbruk i våre bygg. 

Sertifisering

Hvorfor er det viktig?

Vi ønsker at våre kunder, finansielle partnere og myndigheter skal være trygge på at vi jobber bærekraftig. Sertifisering er en effektiv og troverdig måte for oss å kommunisere dette på. I tillegg lærer vi mye gjennom sertifiseringsprosessen, og er med på å heve nivået i vår bransje. 

Hva betyr det?

Vi jobber mot å oppnå relevante sertifiseringer som kan dokumentere effekten av vårt bærekraftsarbeid på en standardisert måte. Vårt hovedfokus er på sertifiseringer som er utviklet spesifikt for eiendomsbransjen. 

Hvordan måler vi framgang?

Vi måler framgang innenfor sertifisering ved å rapportere på hvilke sertifiseringer vi oppnår, og hvilken grad vi oppnår. For eksempel oppnåelse av Grønn Byggallianse sine strakstiltak for eiendomsbransjen, energimerking, BREEAM In-Use og Miljøfyrtårn sertifisering. Vi vurderer også om hvilke av våre aktiviteter som kan klassifiseres som bærekraftige i henhold til kravene som stilles til eiendomsselskaper i EUs taksonomi. 

Skape møteplasser

Hvorfor er det viktig?

Mennesket er et sosialt vesen. Dermed er det viktig at vi har steder vi kan møtes for å se og bli kjent med hverandre, både for generell trivsel og for psykologisk helse. Spesielt her oppe i nord hvor det er mørkt og kaldt om vinteren er det viktig å ha tilrettelagte byrom å møtes i. For mange er arbeidsplassen en hovedarena for å bli kjent med nye mennesker, og det er mye godt som kan oppstå når vi stifter nye bekjentskaper. Derfor ønsker vi å skape aktivitet i våre bygg, spesielt på våre deler av bygulvet, som inspirerer til samarbeid, erfaringsdeling og innovasjon. 

Hva betyr det?

Vi bidrar til å skape fellesarealer, serveringssteder og andre møteplasser for leietakere, ansatte og befolkningen i Bodø. For at disse skal tas i bruk er det viktig for oss at alle besøkende føler seg velkommen i våre bygg. Vi involverer oss også i å skape aktivitet i byggene gjennom sosiale arrangementer. Vår visjon er at alle som jobber i våre bygg skal føle på en gjenkjennelse seg imellom når de går på jobb. 

Hvordan måler vi framgang?

Vi måler antall sosiale arrangementer vi bidrar til å organisere hvert år, samt antallet deltakere på disse arrangementene. Vi ser også på antall besøkende serveringsstedene i våre bygg. En siste viktig datakilde er eksterne spørreundersøkelser for de som bruker byggene, for eksempel Norsk Leietakerindeks. 

Gode arbeidsforhold

Hvorfor er det viktig?

FN har satt fokus på viktigheten av anstendige arbeidsforhold. Vi jobber i en bransje med mye innleid arbeidskraft, hvor mange av disse kommer fra andre land for å jobbe i Norge i korte perioder. Disse menneskene er spesielt sårbare for å bli utsatt for uanstendige arbeidsforhold. Samtidig produseres mange av produktene som går inn i et bygg i andre land, som kanskje ikke har de samme kravene til arbeidsmiljø som vi har i Norge. 

Hva betyr det?

Vi går utover hva som forventes for å forsikre oss om at det er anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Det er også viktig for oss at våre og leietakernes ansatte ivaretas. 

Hvordan måler vi framgang?

Vi setter krav til dokumentasjon på gode arbeidsforhold hos våre leverandører. Vi utfører også stikkprøver blant de som jobber i våre utviklingsprosjekter og hos våre underleverandører. For våre egne ansatte gjør vi en årlig anonym spørreundersøkelse. Vi måler at dette bærekrafts målet er ivaretatt ved å se på antall stikkprøver, antall avvik per år og resultatene fra vår interne spørreundersøkelse. 

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.
Les vår redegjørelse her.