– Vårt hovedmål er å bidra til en bærekraftig byutvikling gjennom våre verdier, og derfor har vi nå laget en konkret bærekraftstrategi med fem fokusområder, sier business intelligence sjef Thomas Jakhelln.

Dermed har det litt kompliserte, store og overordnede ordet «bærekraft» blitt satt i kontekst med hva Hundholmen Byutvikling er i dag, og hva man ønsker at bedriften skal være inn i fremtiden.

– FNs 17 bærekraftsmål er ikke bare ment for norske bedrifter, men for hele verden. Derfor har vi brukt mye tid på å sette oss inn i alle målene og forstå deres relevans for oss. Og har deretter valgt ut hvilke som er relevant for vår bedrift, slik at vi kan forankre de i noe konkret, målbart og langsiktig, sier Thomas.

Business intelligence sjef Thomas Jakhelln og prosjekt- og bærekraftsjef Børge Kristensen har brukt tid på å sette seg inn i hvert av FNs 17 bærekraftsmål, og har nå delt inn bedriftens satsning i fem områder. (Foto: Christine Karijord)

Kortfattet og konkret

Den konkrete bærekraftstrategien som er utformet av Thomas og prosjekt- og bærekraftsjef Børge Kristensen delt inn de fem områdene bærekraftig byutvikling, det å stoppe klimaendringer, oppnå sertifiseringer, skape møteplasser og ikke minst gode arbeidsforhold.

– For oss er dette starten på en vei som skal lede til mer strukturert, troverdig og målbart arbeid, som er viktig for oss, sier Thomas.

En av de fem satsningene er sertifisering. Hvorfor er det viktig?

– Vi vil at både leietakere, finansielle partnere og myndighetene skal være trygge på at vi jobber bærekraftig. Og gjennom sertifiseringer som energimerking, Grønn Byggallianse sine strakstiltak for eiendomsbransjen og BREEAM-sertifiseringer, kan vi vise fremgang ved å rapportere hvilke sertifiseringer vi oppnår, og i hvilken grad, forklarer Børge.

Han trekker fram at det nå arbeides med å bytte ut gamle vinduer i hele Jakhellngården som eksempel.

– Da oppgraderer vi Jakhellngården til energiklasse B, som handler om å energi-effektivisere bygget slik at vi bruker mindre ressurser, og dermed reduserer klimaavtrykket over tid, sier Børge.

Han mener det også er mye å hente i ventilasjonssystemene.

– I dag er ikke ventilasjonen i Jakhellngården behovsstyrt. Om det er et tomt møterom eller et fullt møterom, så fylles rommet med den samme lufta. Vi skal oppgradere til et ventilasjonssystem som reguleres ut fra bruken og behovet, og da vil vi unngå å sløse med strømmen, forklarer Kristensen.

Jakhellngården skal oppgraderes til energiklasse B. Og i første omgang skal vinduer byttes ut som del av Hundholmen Byutviklings bærekraftstrategi som omhandler sertifiseringer. (Foto: Even Enoksen/Big Picture)

CO2-regnskap for å stoppe klimaendringer

FN har lenge påpekt viktigheten av å begrense global oppvarming. Og siden eiendomsbransjen står for 40 prosent av verdens CO2-utslipp, mener Thomas og Børge at bedriften har et stort ansvar.

– Norge er ett av verdens rikeste land. Samtidig er vi ett av landene i verden med høyest ressursforbruk per innbygger. Derfor er det særdeles viktig at vi som norsk eiendomsselskap tar ansvar for å redusere våre utslipp, sier Thomas.

– Og hva betyr det for Hundholmen Byutvikling?

 – Vi må rett og slett ha kontroll over våre CO2-utslipp. Det betyr fokus på effektiv bruk av ressurser i alt fra byggematerialer til bruk av energi og vann, sier Børge.

Dermed har Hundholmen Byutvikling satt et mål om å føre CO2-regnskap for driften på alle bygg, og alle utviklingsprosjekter. Også for å måle fremgang.

– Disse tallene vil vi også tilgjengeliggjøre for våre leietakere for å støtte dem i sitt bærekraftarbeid, sier Thomas.

Og etter 2024 skal det reflekteres over resultatene, det skal settes nye mål og videre kurs vil stakes ut.

– Poenget er å ha en ledetråd i årene som kommer, ha verktøy underveis og kunne se i klartekst at vi er på riktig vei, sier Thomas.

Nå har Hundholmen Byutvikling satt seg mål om å føre CO2-regnskap for driften på alle bygg, og alle utviklingsprosjekter. (Foto: Kent Grundstad)

– Byutvikling er et stort samfunnsansvar

Bærekraftige bysamfunn er FNs bærekraftsmål nummer elleve. Et sentralt mål for Hundholmen Byutvikling.

– Våre prosjekter skal bidra til et Bodø som er voksende, levende og inspirerende. Dette gjør vi ved å ta hensyn til hvordan våre prosjekter samspiller seg med utviklingen ellers i byen. Og vi vurderer alle potensielle prosjekter i et byutviklingsperspektiv, sier Thomas.

Han trekker fram det planlagte studenthuset i Ramsaltområdet i tett samarbeid med Student i Nord.

– Studenter liker byen. Og det å minimere avstanden til selve sentrum er viktig. Bor man langt unna oppstår det en friksjon i alle valg man skal ta. Både når det kommer til å benytte seg av tilbudene som finnes, men også i forhold til å bidra inn i næringslivet via deltidsjobber. Studenter er en ressurs. Og skal vi få flere innbyggere her nord, så trenger folk å kjenne på tilhørighet til byen, sier Jakhelln.

Framgangen i byutviklingen kan måles på ulike måter. Hundholmen Byutvikling har valgt Norsk Leietakerindeks for å kontinuerlig forbedre tjenester i byggene.

– Samtidig følger vi med på kommunale statistikker som befolkningstall, og vurderer prosjektene våre ut fra et behov vi ser, gjerne i tett samarbeid med både leverandører, kunder og lokale myndigheter. Som prosjektet med å få studenter til sentrum, noe vi tror vil skape positive ringvirkninger på mange plan, sier Thomas.

Styreleder Adrian Reftun og administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i student i Nord sammen med samfunnskontakt og eier Morten Jakhelln og CEO Arve-Pedersen i Hundholmen Byutvikling utenfor det planlagte studenthuset i Ramsalt. (Foto: Christine Karijord)

– Alt henger sammen med alt

Dermed blir også målet om å skape møteplasser flettet inn i både byutvikling, klimamål og sertifiseringer.

– Når det gjelder det å skape gode møteplasser, er dette viktig fordi vi mennesker er sosiale vesener. Vi trenger steder vi kan bli kjent og være del av et fellesskap. For mange er arbeidsplassen hovedarena for å stifte bekjentskaper, og derfor søker vi å skape aktivitet i våre bygg som inspirerer til samarbeid, erfaringsdeling og innovasjon, sier Thomas.

Visjonen er at alle som jobber i byggene som er eid av Christian Jakhelln AS, og driftet av Hundholmen Byutvikling, skal føle seg velkommen, bli sett og at det skal være lett å «slå an en prat».

– Dette måler vi blant annet gjennom antallet sosiale arrangementer vi bidrar til å organisere hvert år, antallet deltakere og ikke minst gjennom antallet besøkende på serveringsstedene i våre bygg, sier Børge.

 

Hvert år arrangeres en husfest for alle Hundholmen Byutviklings leietakere. (Foto: Christine Karijord)

Gode arbeidsforhold

Gjennom gode møteplasser, bærekraftige bysamfunn, klimaeffektive bygg og sertifiseringer som tydeliggjør bærekraftarbeidet, blir også gode arbeidsforhold et selvsagt fokusområde som fletter seg inn i den helhetlige bærekraftstrategien.

– Eiendomsbransjen har mye innleid arbeidskraft. Ofte kommer folk fra andre land og er her for å jobbe i kortere perioder, og dermed er det en større risiko for at disse kan utsettes for uanstendige arbeidsforhold. Derfor stiller vi krav til dokumentasjon på gode arbeidsforhold hos alle våre leverandører og følger tett opp byggearbeid som foregår i våre bygg, sier Børge.

Det er også viktig for Hundholmen Byutvikling at både ansatte og leietakernes ansatte ivaretas.

– Hvert år arrangerer vi husfest for alle våre leietakere og deres ansatte, et slags «nettverks-party» for å knytte bånd og skape relasjoner på kryss og tvers. In house bygger vi gjerne arbeidsmiljø gjennom ulike felles aktiviteter og mål, som da vi bestemte oss for å lære ukrainske Oleksandr å gå på ski for at alle i bedriften skulle kunne delta i samlet tropp på Marcialonga. Det ble en suksess for fellesskapet, forteller Thomas.

Og akkurat dette er kanskje det aller vanskeligste å måle, annet enn i jevnlige spørreundersøkelser blant de ansatte.

– Likevel er det viktig å ta det på alvor, jobbe kontinuerlig med arbeidsmiljøet og justere oss inn slik at alle har det bra på jobb. Det er avgjørende både for helsa, produktiviteten og gleden over arbeidsoppgavene, avslutter Børge.

Styreleder/ Eier Morten Jakhelln, business intelligence sjef Thomas Jakhelln, Controller Siw Meløysund, Sigrid Holter Ingebrigtsen regnskap, prosjekt- og bærekraftsjef Børge Kristensen, CEO i Christian Jakhelln AS Erling Ole Berg-Hanssen, driftsjef Frank Tore Olsen, CEO Arve Pedersen og driftstekniker Oleksandr Martyneko fullførte Marcialonga Arctic ski race i samlet tropp. – Slikt skaper samhold, sier Børge og Thomas. (Foto: Privat)