Quality Hotel, Hundholmen Byutvikling.

Quality Hotel

Under bygging. Innflytting vår 2021.