Veien til målet blir å dele erfaringer med både næringslivet og andre for å bedre livsvilkårene i Bodø kommune. For helsekoordinator Gøran Raade-Andersen er medvirkning fra befolkningen noe av det viktigste for å kunne iverksette konkrete tiltak. (Illustrasjon: Bodø kommune)
PUBLISERT: 19. juli 2018

Nå skal næringslivet bidra til bedre levekår i Bodø

Bodø kommune inviterer nå næringslivet til et samarbeid for økt trivsel og redusert sykefravær i Bodø. – Noe av det viktigste i livet er jobb, sier leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling.

 Det var under planleggingen av Bodø kommunes handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018 – 2021, at ideen om å invitere næringslivet inn for å samarbeide om folkehelse i arbeidslivet kom opp.

– Nå er planen vedtatt og vi starter arbeidet. Vi ser det som en fin mulighet å ha et tettere samarbeid med både lag, foreninger, det private næringsliv og enkeltpersoner for å utvikle Bodø som et varmt, inkluderende og helsefremmende samfunn for alle, sier folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.

 

For helsekoordinator Gøran Raade-Andersen er det viktig å ta tak i Bodø kommunes handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018 – 2021 og gjøre det man kan for å bedre folks levekår. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Svært bra for Bodøs profil

Næringslivet har en stor betydning for folks helse. Et robust, inkluderende og mangfoldig næringsliv hvor det er plass til alle bidrar til god helse og gir lavt sykefravær.

– Jobb er noe av det viktigste i livet og ansatte som trives og har det bra er lønnsomt for næringslivet. Sykefravær er kostbart og ikke minst synker kvaliteten på sluttproduktet. Jeg ser på høyt sykefravær som sløsing, for det er bestandig en grunn til det, sier Jakhelln.

Han mener det er bra at Bodø kommune som er en sterk tilrettelegger nå inviterer til samarbeid for at Bodø skal lykkes.

– Det er svært bra for både folk og for profilen til byen vår. Trivsel og gode arbeidsvilkår er utrolig viktig å ha på agendaen og skal vi nå det vi drømmer om med «Ny by – ny flyplass», det største utviklingsprosjektet noen sinne, så må vi være ekstraordinær. Vi må ha et samfunn som trekker folk hjem igjen og vi må tiltrekke oss nye mennesker, sier Jakhelln.

 

 Vet hvor skoen trykker

I Bodø er det flere helserelaterte områder det nå tas grep om. Og for Raade-Andersen er samarbeid og medvirkningsprosesser avgjørende i utviklingen av et helsefremmende Bodøsamfunn.

– Vi har kunnskap om befolkningens helsetilstand og hva som påvirker helsa vår. Gjennomsnittshela til Bodøs befolkning er jevnt over god, men vi vet at støy, støv og mangel på grønne arealer i sentrumsnære områder er en utfordring. I tillegg har vi stort frafall i videregående skole og vi sliter med den psykiske helsen over hele linja. Når det kommer til helserelatert atferd, så sliter mange av oss med å nå de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet, forteller Raade-Andersen.

Den største samfunnsutfordringen som er et gjennomgående problem er imidlertid å utjevne de sosiale helseforskjellene i befolkningen.

– I Norge ser vi blant annet at de med lengst utdanning lever 6 -7 år lengre og har bedre helse enn de med kortere utdanning, sier Raade – Andersen.

Derfor skal kommunen sette i gang et mer målrettet folkehelsearbeid som i større grad kan redusere helseutfordringene. Blant annet gjennom samarbeid med næringslivet.

– Næringslivet kan bidra med gode ideer. Blant annet skal Hundholmen Byutvikling, sammen med et tyvetalls bedrifter, inviteres til en workshop hvor vi samler inn kunnskap og erfaringer til inspirasjon. Det dreier seg om tiltak som er gjort og som har fungert i forbindelse med alt fra mental- til fysisk helse på arbeidsplassene, sier Raade-Andersen.

 

Leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling mener næringslivet kan bidra med gode innspill til Bodø kommune om tiltak for å bedre arbeidsvilkår og redusere sykefravær. – Dialog er essensielt, sier han. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Gode forslag for bedre helse

Ut av samhandlingen og medvirkningsprosessen skal det lages et årshjul med forslag til handlinger for et godt arbeidsliv i Bodø.

– Vi skal lage forslag til ulike tema og tiltak for hver måned som kan hjelpe bedrifter til å ha sunne arbeidstakere med mindre sykefravær. At vi har invitert med oss Hundholmen Byutvikling handler om at de er en samfunnsaktør som bryr seg om samfunnsutviklingen både med tanke på byutvikling, men også deres fokus på den psykiske og fysiske helsen til befolkningen. Både i form av ivaretakelse av miljøet, men også tilrettelegging for blant annet sykkel over tid, sier Raade-Andersen.

Som offentlig instans har Bodø kommune større mulighet til å samle mangfoldet, lage rammeverk og igangsette nødvendige tiltak.

– Nå har vi en handlingsplan, men vi behøver større grad av innspill. Det går en samhandlingsvind over Norge, og vi ønsker medvirkning på alle plan. Nå skal vi til verks, sier folkehelsekoordinatoren.

 

Økt stabilitet – felles identitet

Et godt arbeidsliv øker stabiliteten. Kan Bodø i tillegg få en felles identitet med bakgrunn i den sosiale helsedimensjonen i byen som del av prosessen mot Smart Bodø, så vil resultatet helt klart bli en mer menneskevennlig, grønn og smart by i fremtiden.

– Jeg ønsker et større fokus på det som fremmer helsa vår på alle plan. Jeg ønsker at vi skaper en identitet som kan løftes inn i Ny by – ny flyplass, at vi nå legger grunnlaget for en felles tanke om folkehelse. Kanskje bryter det ned noen barrierer. Gjør vi alle litt hver, skaper en delekultur og forteller høyt hva som gjør at en arbeidstaker ønsker å være i jobben sin, ja så samler vi kunnskap vi kan bruke, sier Raade-Andersen.

Jakhelln er enig og trekker fram en kultur som allerede har etablert seg i Bodø. Noe han mener er et godt grunnlag for en framtidig felles jobb mot et enda bedre bodøsamfunn.

– Vi har allerede en positiv holdning i Bodø. Vi har en kultur hvor vi gleder oss over hverandre, gleder oss over det som går bra. Nå er det viktigere enn noen sinne å være åpen og at vi handler med tanke på fellesskapet. Å inkludere handler om tillitt og for oss i Hundholmen Byutvikling er det spennende å bidra i denne prosessen som Bodø kommune inviterer til, sier Jakhelln.

 

- Noen ganger er det godt å ha en å snakke med

Å være mentor handler om å utvikle og motivere mennesker gjennom egen erfaring og viten.…
Les mer